Namespace: Model de dades

Model de dades

En aquest document es mostra l'especificació del model de dades que utilitza GeoBcn. Està organitzat per les diferents entitats de geocodificació i conté una llista exhaustiva dels seus camps i valors.

Tipus definits

Model de dades.Adreça{object}

Conté les dades d'una adreça postal: via, numero, lletra. addicionalemtn inclou dades relacionades a una adreça com la illa, barri o districte entre d'altres.

Camps:
Nom Tipus Descripció
idstring

Identificador únic d'adreça

carrerVia

La via en que es troba l'adreça

nomIndexstring

numeroPostalInicialstring

Primer número que ocupa l'adreça

numeroPostalFinalstring

Darrer número que ocupa l'adreça

tipusNumerostring

Tipus de número de l'adreça:

0 Entitat autoidentificativa - sense numeració
1 Número imparell
2 Número parell
3 Bloc
4 Entrades/Sortides de rondes
5 Punt kilomètric
6 Illa
7 Ús especial

lletraPostalInicialstring

Lletra complementària al primer número que ocupa l'adreça

lletraPostalFinalstring

Lletra complementària al darrer número que ocupa l'adreça

referenciaCadastralstring

Codi de la referència cadastral de l'adreça.

nomCompletstring

Nom complet i llegible de l'adreça.

numeracioPostalstring

Enumeració estándaritzada de la numeració postal de les adreces.

illaIlla

la illa on es troba l'adreça

districteDistricte

Districte de l'adreça

barriBarri

Barri de l'adreça

extraInfoobjecte

Camp d'informació extra reservat per dades de retorn addicionals.

gplstring

Indioca el tipus de GPl qu es l'adreça

seccioCensalstring

Identificador de la secció censal a que pertany l'adreça

seccioEststring

districtePostalstring

Districte postal de l'adreça.

solarstring

Codi del solar on es troba l'adreça

parcelaIdstring

Codi de parcel·la que ocupa l'adreça dins la illa.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Barri{object}

Info del tipus de dada Barri

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Identificador únic del barri.

nomstring

nom del barri.

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Cruilla{object}

Info del tipus de dada Cruilla

Camps:
Nom Tipus Descripció
codiNusstring

Identificador únic de la cruilla

via1Via

Primera via que intersecta

via2Via

Segona via que intersecta

barriBarri

Barri on es troba la cruilla

districteDistricte

Districte on es troba la cruilla

posicioRelativastring

Posició de la cruilla respecte altres cruilles dels mateixos vials.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Districte{object}

Info del tipus de dada Districte

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Identificador únic del districte

descripciostring

nom del districte

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.ElementsTerritori{object}

Info del tipus de dada ElementsTerritori

Camps:
Nom Tipus Descripció
adrecesArray<Adreça>

Llistat d'adreces coincidents o semblants.

viesArray<Via>

Llistat de carrers coincidents o semblants

Model de dades.Extensio{object}

Una extensió vé determinada per dues coordenades que descriuen un quadrant i que estàn en una determinada projecció.

Camps:
Nom Tipus Argument Valor per defecte Descripció
xMin double

Coordenada X més petita de l'extensió.

yMin double

Coordenada Y més petita de l'extensió.

xMax double

Coordenada X més gran de l'extensió.

yMax double

Coordenada Y més gran de l'extensió.

proj string <optional>
EPSG:23031

projeccio en que estàn les coordenades.

Model de dades.Full1000{object}

Info del tipus de dada Full1000

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Codi de full

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Geometria{object}

Polígon GeoJson.

Camps:
Nom Tipus Argument Valor per defecte Descripció
type string

Tipus de geometria. Pren els valors "polygon" o "point".

coordinates Array.<object>

llistat de grups de punts que formen la geometria.

proj string <optional>
EPSG:23031

projeccio en que estàn les coordenades.

Model de dades.Illa{object}

Info del tipus de dada Illa

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Codi únic que identifica una illa.

descripciostring

Descripció de l'illa

porciostring

codiQlcstring

porcioQlcstring

areadouble

Àrea total de l'illa en metres quadrats.

districteIdstring

Identificador del districte on pertany l'illa.

geocodistring

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Localitzacio{object}

Info del tipus de dada Localtizacio

Camps:
Nom Tipus Argument Valor per defecte Descripció
x double

Coordenada X de l'emplaçament

y double

Coordenada Y de l'emplaçament

proj string <optional>
EPSG:23031

projeccio en que estàn les coordenades.

Vegeu temes relacionats:
  • Enumeració de les diferents projeccions acceptades pel paràmetre proj

Model de dades.Parcella{object}

Info del tipus de dada Parcel·la

Camps:
Nom Tipus Descripció
idstring

Identificador únic de parcel·la. Els cinc primers dígits coincideixen amb el codi d'illa i els trse darrers, la parcel·la dins la illa.

codistring

Codi de parcel·la dins la illa

illaIdstring

Identificador de l'Illa de la parcel·la

districteIdstring

Identificador del districte de la parcel·la

referenciaCadastralstring

referència cadastral de la parcel·la.

areadouble

Àrea de la parcel·la en metres quadrats.

adrecesstring[]

Identificadors de les adreces de la parcela

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.Resposta{object}

Info del tipus de dada Resposta

Camps:
Nom Tipus Argument Descripció
missatge string <optional>

Només tindrem missatge quan estat != OK.

estat string

OK o ERROR o WARN.

resultats Array.<objecte>

contingut de les dades.

Model de dades.SeccioCensal{object}

Info del tipus de dada Seccio Censal

Camps:
Nom Tipus Descripció
idstring

Identificador de la secció censal.

codistring

Codi de la secció censal dins el districte.

codiAebstring

Codi AEB de la secció censal.

districteIdstring

Identificador del districte on pertany la secció censal.

barriIdstring

Identificador del barri on pertany la secció censal.

extensioExtensio

Extensió del mapa que ocupa

geometriaGeometria

Polígon que descriu els límits geogràfics.

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.

Model de dades.TipusVia{object}

Info del tipus de dada TipusVia

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Codi únic que identifica un tipus de via.

abreviaturastring

Abreviatura de la via.

nomstring

Nom del tipus de vía.

Model de dades.Via{object}

Info del tipus de dada Via

Camps:
Nom Tipus Descripció
codistring

Identificador únic de la via

tipusViaAbrstring

Abreviatura del tipus de via

nomstring

Nom de la via

nomLlargstring

Nom llarg de la via

nom18string

nom27string

tipusViaTipusVia

Tipus de via

extraInfoobjecte

Camp d'informació extra reservat per dades de retorn addicionals.

nomCompletstring

Nom complet de la via

localitzacioLocalitzacio

Centre de la geometria.