Namespace: geoBCN

geoBCN

Versió 1.0

Arrel de la llibreria de geocomponents. Tot el marc de treball dels Geocomponents està contingut en aquest mòdul.

Propietats:
Nom propietat Tipus Descripció
jsapiPath string

Ruta dels recursos de l'api.

lang string

Idioma en que es mostren els recursos de l'API.

versions object

Versions dels diferents components que conformen la llibreria.

Properties
Nom propietat Tipus Descripció
api string

Versió de la pòrpia API geoBCN.*

jquery string

Versió de JQuery utilitzada.

jquery_ui string

Versió de JQuery UI utilitzada.

resizesensor string

Versió de ResizeSensor utilitzada.

openlayers string

Versió d'OpenLayers utilitzada.

papaparse string

Versió de Papaparse utilitzada.

Classes

Map

Namespaces

CoordSystem
Geometry
Territori

Tipus definits

geoBCN.Location{object}

Per a generar un marker (Punt al mapa), és necessari crear un objecte location. Aquest està basat en una coordenada x i una coordenada y (Si parlem del forma t ETRS89) o bé d'una coordenada lon (longitud) i una coordenada lat (latitud) (si utilitzem el format "Google").

Per coordenades "google" (i només google):

location = {
  lat: 2.1234532,
  lon: 41.3245439
}

Per coordenades mercator (ETRS89, ED50, TRESOR i TRESOR89):

location = {
  x: 4132543,
  y: 45665434,
  proj: "EPSG:28531" //per defecte "indeterminat" --> agafa la projecció del contenidor --> si no té projecció el contenidor, aleshores es ETRS89. 
}

I a més a més:

location = {
  lat: 4132543,
  lon: 45665434
}

És equivalent a : [4132543, 45665434] .
Projecció indeterminada (depèn del contenidor) i si no, és ETRS89.

Addicionalment, també s'accepta per coordenada google si ho informem:

location = {
  lat: 2.1234532,
  lon: 41.3245439,
  proj: "GOOGLE" 
}

...que és equivalent a:

location = {
  lat: 2.1234532,
  lon: 41.3245439
}

I també és equivalent a: [2.1234532, 41.3245439] .
Projecció indeterminada (només serà equivalent si el contenidor és de projecció GOOGLE).

lat - Latitud (equivalent amb la projecció ETRS:28531 a la y).
lon - Longitud (equivalent amb la projecció ETRS:28531 a la x).

geoBCN.ServiceResponse{object}

Resposta d'una cerca als serveis REST

Propietats:
Nom propietat Tipus Descripció
estat string

Estat de la resposta, OK indica que no s'ha produït cap error

resultats array

Array amb els resultats